Warunki korzystania z Serwisu iWisher.pl

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu iWisher.pl prowadzonego przez Administratora tego Serwisu, tj. iWisher Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-262), przy ul. Bohdana Dobrzańskiego 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000550086, posiadającą NIP 9462652115 oraz REGON 36107575100000, której kapitał zakładowy wynosi 852.000,00 zł, adres strony internetowej: www.iwisher.pl, adres email: info@iwisher.pl

2.       Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników, Uczestników iWisha oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora i Partnerów.

3.       Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem:

1)      ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422);

2)      ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182);

3)      ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. nr 498).

4.       Warunkiem korzystania z Serwisu jest zarejestrowanie się w Serwisie i założenie Konta Użytkownika, a także zawarcie umowy z Instytucją Pieniądza Elektronicznego w zakresie usług płatniczych. Warunkiem korzystania z Serwisu przez Partnera jest zarejestrowanie się w Serwisie oraz zawarcie Warunków Współpracy B2B, a także założenie Panelu Partnera oraz zawarcie umowy z Instytucją Pieniądza Elektronicznego w zakresie usług płatniczych. Rejestracja w Serwisie wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu wraz z załącznikami, Polityką prywatności, a także Umową Ramową dla Usług Płatniczych  MANGOPAY Electronic Money i ich akceptacji.

5.       Przystępując do korzystania z Serwisu, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z warunkami Regulaminu i Umową Ramową dla Usług Płatniczych  MANGOPAY Electronic Money oraz że są one dla niego zrozumiałe i zobowiązuje się do przestrzegania  postanowień powyższych dokumentów.

6.       Akceptacja Regulaminu oraz Umowy Ramowej dla Usług Płatniczych MANGOPAY Electronic Money jest równoznaczne z zawarciem z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Użytkownika i innych Usług opisanych w niniejszym Regulaminie, a także zawarciem umowy z Instytucją Pieniądza Elektronicznego lub Operatorem Płatności w zakresie usług płatniczych.

7.       Serwis iWisher.pl stanowi własność Administratora Serwisu. Administrator jest uprawniony do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych Serwisie, w całości lub w części. Nazwa Serwisu, logo, zasady działania Serwisu, wszystkie jego elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych Administratora podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 17 maja 2006 r., Dz. U. Nr 90, poz. 631), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t. j. z dnia 17 września 2013 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1410), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402) oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 2. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte w jego tekście określenia oznaczają:

1)     Administrator - iWisher Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-262), przy ul. Bohdana Dobrzańskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000550086, NIP 9462652115, REGON 36107575100000;

2)     Dorzucenie się – dokonanie wpłaty środków pieniężnych na poczet IWisha stworzonego przez innego Użytkownika lub Partnera;

3)     Realizacja Marzenia – zlecenie przez Organizatora iWisha transakcji płatniczej w postaci transferu środków pieniężnych do wyznaczonego sklepu Partnera, mającej na celu realizację iWisha;

4)     Hasło - unikalny ciąg znaków stworzony przez Użytkownika lub Partnera, zapewniający Użytkownikowi dostęp do Konta Użytkownika, a Partnerowi dostęp do Panelu Partnera;

5)     Marzenie lub iWish - każdy przedmiot, usługa, wydarzenie lub Projekt na którego realizację, za pośrednictwem Serwisu, Organizator iWisha gromadzi środki pieniężne; iWish nie stanowi zbiórki publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 marca 2014r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. nr 498);

6)     Konto Użytkownika - przypisany do Użytkownika zbiór zasobów i uprawnień w Serwisie, zawierający informacje niezbędne do autoryzacji Użytkownika w Serwisie oraz umożliwiający tworzenie i realizację iWisha;

7)     Instytucja Pieniądza Elektronicznego - Leechi Corp S.A. spółka akcyjna prawa luksemburskiego, o kapitale zakładowym 500.000 euro, numer B173459 luksemburskiego rejestru handlowego, z siedzibą przy 59 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg, będąca unijną instytucją pieniądza elektronicznego, posiadająca wpis do rejestru instytucji pieniądza elektronicznego w Luksemburgu pod numerem 3812. Lista luksemburskich instytucji pieniądza elektronicznego: www.cssf.lu/surveillance/ep-eme/listes-officielles/. Leechi Corp S.A. prowadzi usługi płatnicze na rzecz Użytkowników, a w szczególności usługę Wirtualnej Portmonetki.

8)     Login - adres poczty elektronicznej Użytkownika (email), służący jego identyfikacji wraz z Hasłem koniecznym do dokonania autoryzacji Użytkownika w trakcie uzyskiwania dostępu do Serwisu; umożliwia on także identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu;

9)     Nazwa - dane wpisywane przez Użytkownika podczas Rejestracji lub edycji Konta Użytkownika, w szczególności takie jak imię i nazwisko, które umożliwiają jego identyfikację;

10)  Operator Płatności - osoba prawna świadcząca usługę płatniczą, dającą możliwość dokonywania oraz otrzymywania wpłat przez Internet. Operator Płatności jest pośrednikiem w spełnieniu świadczenia pieniężnego, związanego z korzystaniem z Serwisu, przez Użytkownika, Uczestnika iWisha lub Partnera na rzecz Użytkownika, Partnera lub innej osoby;

11)  Organizator iWisha - Użytkownik, który utworzył iWisha w celu pozyskania dla siebie środków finansowych na jego realizację;

12)  Panel Partnera - przypisany do Partnera zbiór zasobów i uprawnień w Serwisie, zawierający: informacje niezbędne do autoryzacji Partnera w Serwisie, informacje oraz uprawnienia umożliwiające zawieranie umów sprzedaży oraz umożliwiający tworzenie i realizację iWishy;

13)  Partner - osoba korzystająca z dostępu do Serwisu, posiadająca Panel Partnera, będąca osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą, działająca zgodnie z przepisami prawa, korzystająca z Serwisu oraz oferująca za pośrednictwem Serwisu przedmioty, usługi lub wydarzenia, które mogą być przedmiotem iWisha;

14)  Projekt - każdy przejaw działalności komercyjnej, społecznej, kulturalnej, naukowej lub prywatnej, na którego realizację Organizator iWisha gromadzi środki pieniężne za pomocą Serwisu;

15)  Prowizja – opłata pobierana przez Instytucję Pieniądza Elektronicznego, Operatora Płatności lub Administratora zgodnie z Regulaminem lub warunkami świadczenia usług;

16)  Regulamin - regulamin Serwisu iWisher.pl zawierający prawa i obowiązki Użytkowników, Uczestników iWishy, Partnerzy oraz Administratora;

17)  Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika lub Partnera, polegająca na założeniu Konta Użytkownika lub Partnera oraz zdefiniowaniu Loginu i Hasła;

18)  Serwis - strona internetowa znajdująca się pod adresem domenowym www.iwisher.pl, a także pod innymi adresami internetowymi, pod którymi Administrator prowadzi Serwis, stanowiąca platformę internetową będącą własnością Administratora, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz Usługi świadczone na rzecz Użytkowników oraz Partnerzy, opisane w niniejszym Regulaminie;

19)  system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnej urządzenia końcowego;

20)  Uczestnik iWisha – osoba dokonująca wpłaty środków pieniężnych na poczet iWisha. Uczestnik iWisha powinien być Użytkownikiem Serwisu lub Partnerem;

21)  Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana przez Użytkownika z Administratorem, w ramach Serwisu, w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu;

22)  Warunki Współpracy B2B – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana przez Partnera z Administratorem, w ramach Serwisu, do której znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu;

23)  Usługi – usługi, w tym usługi elektroniczne, świadczone przez Administratora, Instytucję Pieniądza Elektronicznego lub Operatora Płatności w ramach Serwisu, umożliwiające przeprowadzenie zbiórek środków pieniężnych na realizację iWishy oraz usługi płatnicze polegające na przekazaniu zebranych środków pieniężnych, za pośrednictwem Instytucji Pieniądza Elektronicznego lub Operatora Płatności, na rachunek bankowy lub cel wskazany przez Organizatora iWisha lub Partnera, a także na pośrednictwie w zawieraniu umów sprzedaży pomiędzy Partnerem, a Organizatorem iWisha;

24)  usługi elektroniczne – usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

25)  Użytkownik - osoba korzystająca z dostępu do Serwisu, posiadająca Konto Użytkownika, będąca osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem Serwisu może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego;

26)  Wirtualna Portmonetka - ogólne subkonto Użytkownika, prowadzone przez Instytucję Pieniądza Elektronicznego nie przypisane do żadnego iWisha;

27)  Wpłata – dokonana przez Uczestnika iWisha płatność na subkonto Organizatora iWisha prowadzone dla danego iWisha;

28)  Wypłata – przelew środków pieniężnych dokonany pod pewnymi warunkami przez Instytucję Pieniądza Elektronicznego lub Operatora Płatności na numer rachunku bankowego Organizatora iWisha; kwota Wypłaty nie może być wyższa, niż suma Wpłat.

 

 

 

§ 3. PRZEDMIOT ŚWIADCZONYCH USŁUG

1.           Poprzez Serwis Użytkownikom oferowany jest dostęp do Usług oraz możliwość korzystania z zawartości Serwisu - zgodnie z Regulaminem lub ewentualnymi dodatkowymi warunkami publikowanymi przez Administratora.

2.           W Serwisie świadczone są Usługi umożliwiające zbieranie środków pieniężnych, za pośrednictwem Instytucji Pieniądza Elektronicznego lub Operatora Płatności, na zakup towarów lub usług wybranych przez Organizatora iWisha.

3.           Użytkownik ma możliwość utworzenia własnego iWisha, za pomocą którego będzie mógł otrzymywać Wpłaty. Użytkownicy, Uczestnicy iWishy oraz Partnerzy mają również możliwość Dorzucania się do iWishy organizowanych przez inne osoby.

4.           Partner ma możliwość oferowania za pośrednictwem Serwisu przedmioty, usługi lub wydarzenia, które mogą być przedmiotem iWisha, a także zawierać za pośrednictwem Serwisu umowy sprzedaży oferowanych przedmiotów, usług lub wydarzeń. Partner będzie miał również możliwość utworzenia własnego iWisha, za pomocą którego będzie mógł otrzymywać Wpłaty. Użytkownicy, Uczestnicy iWishy oraz Partnerzy mają również możliwość Dorzucania się do iWishy organizowanych przez inne osoby.

5.           W ramach Serwisu Administrator udostępnia wirtualną przestrzeń do:

1)        zakładania  iWisha;     

2)        dokonywania Wpłat na iWisha;

3)        dokonywania Wypłaty zgromadzonych środków w celu realizacji iWisha;

4)        Realizacji Marzenia;

5)        zawierania znajomości z innymi Użytkownikami;

6)        dodawania komentarzy poniżej opisu iWisha przez użytkowników sieci Internet;

7)        zawarcia umowy sprzedaży towarów i usług Partnera oraz osób trzecich (sklepów internetowych) prezentowanych w ramach Serwisu

6.      Ponadto, za pośrednictwem Instytucji Pieniądza Elektronicznego lub Operatora Płatności, Użytkownicy będą uprawnieni do skorzystania z następujących Usług:

1)        stworzenia dla Użytkownika indywidualnej Wirtualnej Portmonetki;

2)         wykonywania transakcji płatniczych zlecanych przez Użytkowników Serwisu,

3)        zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie Ramowej dla Usług Płatniczych  MANGOPAY Electronic Money.

7.                     W Serwisie mogą znajdować się informacje o towarach i usługach, oferowanych przez osoby trzecie. Oznaczane są one przez wskazanie nazwy, loga lub znaku towarowego podmiotu świadczącego taką usługę lub zamieszczenie hiperłącza do strony podmiotu trzeciego.

8.                     Administrator może oferować Użytkownikom również usługi pośrednictwa w zawieraniu umów kredytu konsumenckiego. W tym celu, w przypadku dysponowania zgodą na przesyłanie informacji handlowej, Administrator ma prawo wysłać zapytanie odnośnie potrzeb Użytkownika lub spersonalizowaną informację handlową odnośnie propozycji pośredniczenia w uzyskaniu kredytu konsumenckiego.

 

§ 4. DODATKOWE INFORMACJE O USŁUGACH

1.           Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że każdy Użytkownik może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usług elektronicznych.

2.           Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na usługi elektroniczne, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych.

3.           Administrator zapewnia jednoznaczną identyfikację stron usługi elektronicznej.

4.           Administrator zastrzega, że korzystanie z usług elektronicznych może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5.           Aktualna informacja o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi elektronicznej, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (pliki cookies) zawarta została w Polityce prywatności Serwisu.

6.           Celem skorzystania z Serwisu, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora:

1)        posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet;

2)        połączenie z siecią Internet;

3)        posiadanie przeglądarki stron internetowych w aktualnej wersji umożliwiającej wyświetlanie stron www, z włączoną obsługą plików cookies, obsługującej szyfrowane połączenia SSL oraz JavaScript;

4)        posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

5)        posiadanie aktywnego rachunku bankowego.

7.           Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika celem zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta Użytkownika, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta Użytkownika lub Serwisu.

 

§ 5. REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

1.             Status Użytkownika oraz dostęp do Konta Użytkownika uzyskiwany jest poprzez Rejestrację w Serwisie. Rejestracja dokonywana jest poprzez poprawne uzupełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego w Serwisie oraz zaakceptowaniu zgód określonych w ust. 3 poniżej. Dla dokonania Rejestracji konieczne jest podanie danych osobowych, w tym także adresu e-mail do kontaktu z Użytkownikiem. 

2.           Po dokonaniu Rejestracji oraz akceptacji przez Użytkownika Regulaminu zostaje zawarta Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. Treść umowy stanowi niniejszy Regulamin oraz załączniki do niego.

3.           Po dokonaniu Rejestracji oraz akceptacji przez Użytkownika treści Umowy Ramowej dla Usług Płatniczych  MANGOPAY Electronic Money, zostaje zawarta umowa pomiędzy Użytkownikiem a Instytucją Pieniądza Elektronicznego w zakresie usług płatniczych.

4.           Rejestrując Konto w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na akceptację niniejszego Regulaminu poza postanowieniami, co do których wymaga się wyrażenia zgody w sposób odrębny, za pomocą checkboxa lub wyświetlanego okna informacyjnego. Wyrażenie odrębnej zgody dotyczy w szczególności akceptacji plików cookies, Polityki prywatności i Umowy Ramowej dla Usług Płatniczych  MANGOPAY Electronic Money  oraz przesyłania informacji handlowych oraz innych elementów, co do których Użytkownik będzie wyraźnie informowany o konieczności wyrażenia zgody przed przystąpieniem do korzystania z danego elementu (zgoda udzielana fakultatywnie).

5.           Użytkownik dokonując Rejestracji i akceptując Regulamin oświadcza, że:

1)        jest pełnoletni oraz nie został ubezwłasnowolniony w jakimkolwiek zakresie, bądź ma ukończone 13 lat i posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie czynności prawnych przy korzystaniu z Serwisu;

2)        jest świadomy odpowiedzialności w związku z korzystaniem z Serwisu za utrzymanie w tajemnicy danych dotyczących jego Konta Użytkownika, w tym w szczególności Hasła; dostęp osób trzecich do urządzeń końcowych Użytkownika oraz wszystkie czynności wykonywane w ramach bądź przy wykorzystaniu Konta Użytkownika;

3)        jest świadomy, iż podanie nieprawdziwych danych lub informacji, a także posłużenie się cudzymi danym w celu korzystania z Serwisu, może podlegać odpowiedzialności karnej lub cywilnej.

6.            Zabronione jest używania Loginu lub Nazwy mających charakter obraźliwy, wulgarny, identyfikujący inną osobę, naruszający dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego lub naruszający prawa osób trzecich.

7.           Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania Konta Użytkownika, którego Login lub Nazwa są już przypisane innemu Użytkownikowi lub są niezgodne z zasadami określonymi w ust. 6 powyżej.

8.           Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny potwierdza, że podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają praw osób trzecich oraz oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia. 

9.           Po poprawnym uzupełnieniu pól formularza rejestracyjnego na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie Rejestracji.

10.         Dane Użytkowników są gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności Serwisu.

11.         Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych umożliwiających zalogowanie się do Serwisu osobom trzecim pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego powodu. W przypadku wejścia osób trzecich w posiadanie danych umożliwiających logowanie do Serwisu, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia utraty danych Użytkownik powinien w miarę możliwości dokonać zmiany Hasła lub powiadomić o utracie danych dostępowych Administratora.

12.         Administrator zabrania posiadania więcej niż jednego Konta Użytkownika przez jednego Użytkownika. Administrator odmówi Rejestracji takiego Konta, lub w przypadku stwierdzenia takiego stanu usunie Konta tego samego Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konta Użytkownika celem wyjaśnienia podejrzenia wielokrotnej Rejestracji Konta w Serwisie przez tą samą osobę. Jeśli Użytkownik jest świadomy tego, że w ramach jednej sieci lokalnej z Serwisu korzysta, będzie korzystać lub wyraża zainteresowanie korzystaniem inna osoba, jest on zobowiązany poinformować o tym Administratora.

 

§ 6. TWORZENIE IWISHY MARZEŃ ORAZ  ICH FINANSOWANIE

1.           W ramach Serwisu, za pośrednictwem Instytucji Pieniądza Elektronicznego lub Operatora Płatności, Użytkownicy mają możliwość pozyskiwania Wpłat na Realizację iWisha. Pozyskane środki pieniężne gromadzone są na Wirtualnych Portmonetkach przez Instytucję Pieniądza Elektronicznego przypisanych do poszczególnych iWishy do czasu Wypłaty tych środków lub Realizację iWisha przez Użytkownika. 

2.           Tworzenie iWisha następuje poprzez:

1)        kliknięcie przycisku „utwórz iWisha”;

2)        określenie parametrów iWisha, w zakresie dotyczącym w szczególności: celu (przedmiotu, usługi, wydarzenia, Projektu), tytułu,  opisu, kwoty potrzebnej na Realizację iWisha, daty zakończenia;

3)        dodanie obrazu (w formacie PNG/JPG/GIF/BMP mniejszego niż 10MB),

4)        ustawienie statusu dostępności jako: „Wszyscy” - dostępny dla wszystkich albo „Znajomi” - dstępny dla osób, które posiadają link umożliwiający podgląd albo „Tylko ja” - dostępny jedynie dla znajomych Użytkownika.

3.           Niedopuszczalne jest tworzenie iWisha, którego celem jest pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455).

4.           Organizator iWisha, po jego utworzeniu ma możliwość zaproszenia Użytkowników Serwisu oraz Uczestników iWisha do wzięcia udziału w finansowaniu iWisha poprzez dokonanie Wpłaty.

5.           Organizator iWisha może dokonać jego edycji i zmiany jego parametrów. Organizator iWisha jest uprawniony do przeniesienia dotychczas zgromadzonych środków pieniężnych na rzecz innego iWisha utworzonego przez tego Organizatora albo do swojej Wirtualnej Portmonetki.

6.           Minimalna wartość iWisha wynosi 10 zł. Minimalna kwota Dorzucenia się wynosi 10 zł.

7.           Środki pieniężne wpłacone przez Uczestników iWishy w ramach Dorzucenia się gromadzone są na Wirtualnej Portmonetce utworzonej przez Instytucję Pieniądza Elektronicznego dla danego iWisha.

8.           Uczestnik iWisha może dokonać Dorzucenia się poprzez sposoby płatności zdefiniowane przez Instytucję Pieniądza Elektronicznego lub Operatora Płatności, a w szczególności:

1)        przelew online,

2)        przelew tradycyjny,

3)        zapłatę kartą kredytową.

9.           W związku koniecznością umożliwienia dokonywania Wpłat celem Realizacji Marzeń, dla każdego Użytkownika tworzona jest indywidualna Wirtualna Portmonetka zawierająca subkonta, prowadzone odrębnie dla każdego Marzenia. Użytkownik może przenosić środki pomiędzy subkontami tworzonymi dla poszczególnych iWishy.

10.         Środki finansowe zebrane na Marzenia Operator Płatności lub Instytucja Pieniądza Elektronicznego przekazuje w momencie złożenia dyspozycji Wypłaty na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora iWisha pomniejszając wypłacaną kwotę o Prowizję.

11.         Organizator iWisha może dokonać Wypłaty zgromadzonych środków w wysokości nieprzekraczającej wartości zgromadzonych na rachunku płatniczym środków finansowych w każdym czasie na wskazany przez Organizatora iWisha rachunek bankowy.

12.         W przypadku uzyskania całości kwoty potrzebnej do Realizacji Marzenia przed terminem zakończenia iWisha, Organizator iWisha ma możliwość zakończenia iWisha oraz Wypłaty zgromadzonych środków pieniężnych.

13.         W razie niezgromadzenia całości środków finansowych na Realizację Marzenia, Organizator iWisha może:

1)        zmienić cel iWisha;

2)        dokonać Wypłaty zgromadzonych środków pieniężnych.

18.         Organizator iWisha zobowiązany jest do wydatkowania wypłaconych środków pieniężnych zgodnie z celem przedstawionym w opisie iWisha z zastrzeżeniem postanowień ust. 19 niniejszego paragrafu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wydatkowanie środków pieniężnych przez Organizatora iWisha.

19.         Organizator iWisha może przekazać środki finansowe zebrane na swoje Marzenie innemu, wybranemu przez siebie, Organizatorowi iWisha na konkretne, ściśle wskazane Marzenie

20.         Podczas Wypłaty środków Organizator iWisha może zostać poproszony o dodatkowe potwierdzenie swojej dyspozycji za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej podany podczas procesu Rejestracji.

21.         Organizator iWisha zrzeka się roszczeń o zapłatę pożytków naliczonych za czas gromadzenia środków pieniężnych na Wirtualnej Portmonetce prowadzonej przez Instytucję Pieniądza Elektronicznego.

22.         Jeżeli suma środków wpłaconych przez jednego Uczestnika iWisha przekroczyła kwotę zwolnioną z podatku od darowizn obowiązek poinformowania organów podatkowych ciąży na Organizatorze iWisha.

23.         Po zebraniu pełnej kwoty, Organizator iWisha zobowiązany jest do dokonania Realizacji Marzenia. W sytuacji, gdy Organizator iWisha zbierze kwotę większą niż wymagana albo uzyska nadwyżkę środków pieniężnych w związku z promocjami lub innymi podobnymi wydarzeniami wpływającymi na obniżoną cenę finalną iWisha, pozostała po wydatkowaniu kwota zostaje przeniesiona do Wirtualnej Portmonetki Użytkownika. Użytkownik może następnie dowolnie przypisać te środki do innego iWisha.

24.         Administrator nie świadczy usług płatniczych na rzecz Użytkowników i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za:

1)        opóźnienia w realizacji usług płatniczych,

2)        niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie usług płatniczych oraz

3)        szkody z tego tytułu wynikłe.

 

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

1.           Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu podczas korzystania z Serwisu.

2.           Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za naruszenia obowiązującego prawa lub szkodę wyrządzoną Administratorowi, w szczególności przez podanie nieprawdziwych danych, naruszenie dóbr osobistych lub praw osób trzecich, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej.

3.           Zakazuje się umieszczania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści powszechnie uznanych za obraźliwie, naruszających prawo, pornograficznych, wulgarnych, obscenicznych, naruszających dobra osobiste osób trzecich, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących ustroje totalitarne, wzywających do nienawiści lub propagujących przemoc.

4.           Udostępniając jakiekolwiek materiały w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że:

1)        jest autorem tych materiałów bądź posiada uprawnienia i zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby mogły być one zamieszczone w Serwisie lub że zamieszczone przez niego materiały pochodzą z legalnego źróa;

2)        zamieszczane przez niego materiały są wolne od wad prawnych;

3)        wyraża nieodwołalną zgodę na udostępnianie i zamieszczenie przez Administratora powyższych materiałów bez ich istotnej modyfikacji oraz wyraża zgodę na konwersję formatu pliku zamieszczonych danych.

5.           Użytkownicy mogą korzystać z materiałów zamieszczonych w Serwisie wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek korzystanie z zawartości Serwisu nie stanowiące dozwolonego użytku osobistego, o którym mowa wyżej, jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich.

6.           Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania, zawieszenia lub przerwania zbiórki na danego iWisha w każdym czasie w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub naruszenia prawa przez którąkolwiek z osób biorącą udział w organizowaniu iWisha, zbieraniu środków lub Realizacji Marzenia.

 

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

1.         Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Organizatora iWisha w związku z otrzymaniem środków pieniężnych na Realizację Marzenia w zakresie należnych podatków, zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. 2009, Nr 93, poz. 768) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2010, Nr 51, poz. 307 ze zm.) albo ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. z dnia 30 maja 2014 r., Dz. U. z 2014 r. poz. 851).

2.         Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie Serwisu w tym także za utratę danych Użytkownika lub Partnera w przypadku działania siły wyższej lub niezgodnego z prawem działania osób trzecich.

3.         Informacje o wszelkich zakłóceniach w działalności Serwisu, wynikających z prac modernizacyjnych lub mających poprawić funkcjonowanie Serwisu zostaną przekazane do wiadomości Użytkowników lub Partnera odpowiednio wcześniej.

4.         Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez Instytucję Pieniądza Elektronicznego, Operatora Płatności oraz podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników lub Partnera we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy odrębnych umów zawartych z Administratorem lub jego kontrahentami, w szczególności w odniesieniu do metod płatności. Określenie regulaminów świadczenia takich usług należy do podmiotów świadczących te usługi i podmioty te są wyłącznie za nie odpowiedzialne. Ewentualne reklamacje kierowane do Administratora w tym zakresie będą przekazywane tym podmiotom.

5.         W przypadku umieszczania w Serwisie hiperłączy do stron internetowych innych podmiotów, Administrator zastrzega, iż nie ma on wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikuje oraz nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tychże stron działalność oraz stosowaną politykę prywatności wobec czego zaleca zapoznanie się ze wszelkimi regulaminami i innymi dokumentami, w szczególności dotyczącymi polityki prywatności.

6.         Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i udostępniane przez Użytkowników. Treści te nie stanowią poglądów ani opinii Administratora. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za treści o bezprawnym charakterze, jeśli niezwłocznie po otrzymaniu wiarygodnej informacji, uniemożliwił dostęp do tych treści.

7.         Administrator nie odpowiada ponadto za:

1)           sposób wykorzystywania Konta Użytkownika przez Użytkowników Serwisu lub Panelu Partnera przez Partnera;

2)           szkody Użytkownika spowodowane przez nieprawidłowy odczyt lub zapis danych pobranych przez Użytkowników Serwisu lub Partnera;

3)           szkody powstałe w wyniku awarii sieci energetycznej lub systemu teleinformatycznego;

4)           szkody poniesione przez Użytkownika lub Partnera spowodowane niezależnymi od Administratora zagrożeniami występującymi w sieci Internet;

5)           niemożność zalogowania się do Serwisu, wynikającą ze słabej jakości połączenia, błędnej konfiguracji oprogramowania Użytkownika, awarii sieci energetycznej lub systemu teleinformatycznego.

8.         W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników lub Partnera. W szczególności Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownik ani Partner nie mają roszczeń w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia Usług przez Administratora.

 

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PARTNERA

1.           Partner zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu podczas korzystania z Serwisu.

2.            Partner ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenia obowiązującego prawa lub szkodę wyrządzoną Administratorowi albo Użytkownikom, w szczególności przez podanie nieprawdziwych danych, naruszenie dóbr osobistych lub praw osób trzecich, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej.

3.            Zakazuje się umieszczania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści powszechnie uznanych za obraźliwie, naruszających prawo, pornograficznych, wulgarnych, obscenicznych, naruszających dobra osobiste osób trzecich, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących ustroje totalitarne, wzywających do nienawiści lub propagujących przemoc.

4.            Udostępniając jakiekolwiek materiały w Serwisie, Partner oświadcza, że:

1)        jest autorem tych materiałów bądź posiada uprawnienia i zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby mogły być one zamieszczone w Serwisie lub że zamieszczone przez niego materiały pochodzą z legalnego źróa;

2)        zamieszczane przez niego materiały są wolne od wad prawnych;

3)        wyraża nieodwołalną zgodę na udostępnianie i zamieszczenie przez Administratora powyższych materiałów bez ich istotnej modyfikacji oraz wyraża zgodę na konwersję formatu pliku zamieszczonych danych.

5.            Partner może korzystać z materiałów zamieszczonych w Serwisie wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek korzystanie z zawartości Serwisu nie stanowiące dozwolonego użytku osobistego, o którym mowa wyżej, jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich.

6.            Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania, zawieszenia lub przerwania zbiórki na danego iWisha w każdym czasie w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub naruszenia prawa przez którąkolwiek z osób biorącą udział w organizowaniu iWisha, zbieraniu środków lub Realizacji Marzenia.

 

§ 10. ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA

1.         Użytkownicy, Partnerzy i podmioty trzecie mogą zgłaszać Administratorowi, na adres mailowy Administratora: info@iwisher.pl lub na adres siedziby Administratora, informacje dotyczące naruszenia prawa przez innego Użytkownika, Partnera lub naruszenie prawa związane z treściami zawartymi w Serwisie.

2.         Zgłoszenie musi zawierać:

1)        typ zgłoszenia;

2)        oznaczenie osoby zgłaszającej, której prawa zostały naruszone lub która ma interes prawny lub faktyczny w dokonaniu zgłoszenia, w tym dokładny adres oraz adres poczty elektronicznej (email) i numer telefonu;

3)        precyzyjny opis naruszenia prawa.

3.         Zgłoszenie powinno zawierać także oświadczenie podmiotu zgłaszającego, że informacje podane w zgłoszeniu są w najwyższym stopniu dokładne oraz zgodne ze stanem faktycznym i mają na celu tylko i wyłącznie ochronę praw, nie są zaś skierowane na wywołanie jakiejkolwiek szkody Administratorowi oraz Użytkownikom Serwisu lub Partnerom.

4.         W przypadku, gdy zgłoszenie nie spełnia wymogów określonych w ust. 2 i 3 powyżej, Administrator, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia zgłoszenia, wzywa zgłaszającego do jej uzupełnienia, określając termin odpowiedni termin i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie zgłoszenia w określonym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania.

5.         W sytuacjach budzących uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości zgłoszenia, określonego wyżej, Administrator może poprzestać na czasowym zablokowaniu dostępu do treści, której dotyczy zgłoszenie. Usunięcie Konta Użytkownika, Panelu Partnera lub zablokowanie dostępu do określonych treści nie oznacza jednoczesnego uznania, iż powyższe treści stanowią materiały naruszające prawa podmiotu zgłaszającego.

6.         Zgłoszenie, które nie spełnia wymogów wymienionych w ust. 2 i 3 powyżej, nie będzie traktowane jako wiarygodna wiadomość o bezprawnym charakterze zawartości Serwisu lub związanej z nimi działalności.

7.         Administrator udziela informacji o rozpoznaniu zgłoszenia drogą elektroniczną w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jego złożenia. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie przesłana do zgłaszającego na adres podany przez niego w zgłoszeniu. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu maksymalnie o 30 (trzydzieści) dni w przypadku, gdy rozpoznanie zgłoszenia wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody niezależne od Administratora, w szczególności takie jak awarie sprzętu lub sieci internetowej. Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie zgłoszenia może wymagać uzyskania od zgłaszającego dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania przez niego każdorazowo odpowiednio wydłuża okres rozpoznania zgłoszenia.

 

§ 11. OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA I PARTNERA

1.           Z chwilą zarejestrowania Konta Użytkownika w Serwisie, Użytkownik lub Partner wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Administratora oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Usług. Podanie danych osobowych przez Użytkownika lub Partnera oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania większości Usług. Użytkownik lub Partner ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2.           Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych podanych przez Użytkownika lub Partnera w trakcie Rejestracji oraz w związku z korzystaniem z Serwisu.

3.           Szczegółowe zasady dotyczące zbierania i przetwarzana danych osobowych Użytkowników lub Partnerów opisane są w Polityce prywatności.

 

§ 12. ROZWIĄZANIE UMOWY LUB WARUNKÓW WSPÓŁPRACY B2B

1.           Usunięcie Konta Użytkownika może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia przez Użytkownika lub poprzez decyzję podjętą przez Administratora i doręczoną Użytkownikowi na adres email podany przez niego przy Rejestracji. Usunięcie Konta Użytkownika jest bezpowrotne oraz powoduje równoczesne usunięcie danych osobowych Użytkownika z Serwisu. Usunięcie Konta Użytkownika skutkuje również zakończeniem świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

2.           Usunięcie Panelu Partnera może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia przez Partnera lub poprzez decyzję podjętą przez Administratora i doręczoną Partnerowi na adres email podany przez niego przy Rejestracji. Usunięcie Panelu Partnera jest bezpowrotne oraz powoduje równoczesne usunięcie danych osobowych Użytkownika z Serwisu. Usunięcie Panelu Partnera skutkuje również zakończeniem świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, a także rozwiązaniem umowy zawartej na podstawie Warunków Współpracy B2B.

3.           Zawieszenie Konta Użytkownika następuje poprzez decyzję podjętą przez Administratora i doręczenie jej Użytkownikowi na adres email podany przez niego przy Rejestracji. Zawieszenie Konta Użytkownika polega na czasowym zaprzestaniu świadczenia przez Administratora Usług.

4.           Zawieszenie Panelu Partnera następuje poprzez decyzję podjętą przez Administratora i doręczenie jej Partnerowi na adres email podany przez niego przy Rejestracji. Zawieszenie Panelu Partnera polega na czasowym zaprzestaniu świadczenia przez Administratora Usług, a także uniemożliwienie oferowania przedmiotów, usług lub wydarzeń, które mogą być przedmiotem iWisha za pośrednictwem Serwisu. Partner ma obowiązek wywiązać się z umów sprzedaży zawartych z Organizatorami iWisha za pośrednictwem Serwisu przed zawieszeniem Panelu Partnera.

5.           Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto Użytkownika z Serwisu. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika należy złożyć Administratorowi pisemnie lub elektronicznie  z adresu e-mail wykorzystanego do Rejestracji na adres Administratora: info@iwisher.pl, podając swój Login zgodne z danymi wprowadzonymi przy Rejestracji. Usunięcie Konta Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą doręczenia żądania Administratorowi. 

6.           Partner może w każdej chwili usunąć Panel Partnera z Serwisu. Żądanie usunięcia Panelu Partnera należy złożyć Administratorowi pisemnie lub elektronicznie z adresu e-mail wykorzystanego do Rejestracji na adres wskazany w Warunkach Współpracy B2B, podając swój Login zgodne z danymi wprowadzonymi przy Rejestracji. Usunięcie Panelu Partnera jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Warunków Współpracy B2B. Warunki Współpracy B2B ulegają rozwiązaniu z chwilą doręczenia żądania Administratorowi. Partner ma obowiązek wywiązać się z umów sprzedaży zawartych z Organizatorami IWisha za pośrednictwem Serwisu przed usunięciem Panelu Partnera.

7.           Administrator ma prawo zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika oraz Panelu Partnera, w szczególności gdy odpowiednio Użytkownik lub Partner:

1)        korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem;

2)        zamieszcza treści określone jako niedozwolone zgodnie z § 7 ust. 4;

3)        rozsyła niezamówione informacje handlowe lub spam;

4)        bez zgody Administratora udostępnia dostęp do swojego Konta Użytkownika;

5)        działa niezgodnie z postanowieniami § 5 ust. 6.

8.           W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator ma prawo czasowo zawiesić Konto Użytkownika. Administrator nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawieszenia Konta Użytkownika informuje odpowiednio Użytkownika poprzez wiadomość dostarczoną na podany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji adres poczty elektronicznej o przyczynach zawieszenia Konta Użytkownika. Użytkownik ma prawo do złożenia odpowiedzi w terminie 7 (siedmiu) dni. Administrator rozpatruje niezwłocznie odpowiedź Użytkownika oraz podejmuje decyzję co do dalszego funkcjonowania Konta Użytkownika.

9.           W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator ma prawo czasowo zawiesić Panel Partnera. Administrator nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawieszenia Panelu Partnera informuje odpowiednio Partnera poprzez wiadomość dostarczoną na podany przez Partnera w trakcie Rejestracji adres poczty elektronicznej o przyczynach zawieszenia Panelu Partnera. Partner ma prawo do złożenia odpowiedzi w terminie 7 (siedmiu) dni. Administrator rozpatruje niezwłocznie odpowiedź Partnera oraz podejmuje decyzję co do dalszego funkcjonowania Panelu Partnera.

10.         Usunięcie Konta Użytkownika poprzedzone jest wezwaniem Użytkownika przez Administratora do zaniechania naruszeń oraz wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wezwanie następuje poprzez wiadomość dostarczoną na podany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji adres poczty elektronicznej. Niezastosowanie się co powyższego wezwania w oznaczonym terminie skutkuje wypowiedzeniem Umowy przez Administratora ze skutkiem natychmiastowym, o czym Użytkownik zostanie poinformowany poprzez wiadomość dostarczoną na podany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji adres poczty elektronicznej.

11.         Usunięcie Panelu Partnera może być poprzedzone wezwaniem Partnera przez Administratora do zaniechania naruszeń oraz wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wezwanie następuje poprzez wiadomość dostarczoną na podany przez Partnera w Warunkach Współpracy B2B. Niezastosowanie się do powyższego wezwania w oznaczonym terminie skutkuje wypowiedzeniem Warunków Współpracy B2B przez Administratora ze skutkiem natychmiastowym, o czym Partner zostanie poinformowany poprzez wiadomość dostarczoną na podany przy Rejestracji adres poczty elektronicznej.

12.         Usunięcie Konta nie zwalnia Użytkownika, ani Partnera z obowiązku wywiązania się z wszelkich ewentualnych zobowiązań wobec Administratora, Użytkownika, Partnera, Instytucji Pieniądza Elektronicznego, Operatora Płatności lub osób trzecich, powstałych w ramach Serwisu lub w związku z Serwisem.

13.         Usunięcie Konta Użytkownika nie skutkuje zwrotem środków pieniężnych zgromadzonych w Wirtualnej Portmonetce Użytkownika oraz nie rozwiązuje umowy pomiędzy Użytkownikiem a Instytucją Pieniądza Elektronicznego.

14.         Usunięcie Panelu Partnera nie skutkuje zwrotem środków pieniężnych na rzecz Partnera oraz nie rozwiązuje umowy pomiędzy Użytkownikiem a Instytucją Pieniądza Elektronicznego.

 

§ 13. REKLAMACJE

1.           Użytkownik oraz Partner mają prawo do złożenia reklamacji, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2.           Reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej Administratora: info@iwisher.pl

3.           Prawidłowo przesłana reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni. Termin z ten może ulec przedłużeniu, o czym Użytkownik lub Partner zostanie poinformowany poprzez wiadomość email, jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania wiadomości specjalnych lub napotka inne trudności niezależne od Administratora lub jeżeli niezbędne będzie uzyskanie od Użytkownika lub Partnera dodatkowych informacji. Czas udzielania przez Użytkownika lub Partnera dodatkowych informacji każdorazowo wydłuża czas rozpatrywania reklamacji.

4.           Przesłanie przez Użytkownika lub Partnera reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Administratora odpowiedzi również w formie elektronicznej, jeżeli Użytkownik lub Partner nie dokona zastrzeżenia w treści reklamacji, iż oczekuje odpowiedzi na piśmie.

5.           Administrator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na reklamację oczywiście bezzasadną, w szczególności w zakresie, w którym reklamacja została już uprzednio w stosunku do danej osoby rozpatrzona.

6.           Administrator nie rozpatruje reklamacji, których przedmiotem jest odpowiedzialność Organizatora iWisha powstała w związku z niewywiązaniem się z zobowiązań, jakie Organizator iWisha przyjął na siebie w stosunku do Uczestników iWishy.

 

 

§ 14. ZMIANY REGULAMINU

1.           Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.

2.           Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, nie wcześniej jednak, niż od dnia opublikowania w Serwisie zmienionego Regulaminu.

3.           Wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną uwidocznione w Serwisie, a Użytkownicy i Partnerzy zostaną poinformowani o nich poprzez wiadomość wysłaną na adres email podany przy Rejestracji oraz komunikat wyświetlany po zalogowaniu na Konto Użytkownika lub Panel Partnera.

4.           W terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu Użytkownik lub Partner jest uprawniony do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie wobec niego zmienionego Regulaminu. Oświadczenie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika Umowy z Administratorem lub wypowiedzeniem przez Partnera Warunków Współpracy B2B.

5.           Brak złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, zgodnie z ust. 4 powyżej poczytuje się, jako wyrażenie zgody na związanie zmienionym Regulaminem.

 

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.           Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 15.04.2016r.

2.           Dla rozpatrywania ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem a Użytkownikami oraz Partnerami, a także pomiędzy Użytkownikami a Partnerami właściwe jest prawo polskie.

3.           Administrator zastrzega sobie prawo pierwszeństwa w rozstrzyganiu ewentualnych sporów pomiędzy Użytkownikami a Partnerami wynikłymi z korzystania z Serwisu. W przypadku wyniknięcia sporu pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem Administrator każdorazowo zaproponuje formę rozwiązania sporu w terminie 14 (czternastu) dni od uzyskania zgłoszenia o powstałym sporze.

4.           Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne w prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

5.           Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników oraz Partnerzy do Administratora, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu, udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

6. Aktualna wersja Regulaminu, możliwa do pobrania także z formacie PDF jest dostępna pod następującym adresem: http://iwisher.pl/assets/files/regulamin_iwisher.pdf.


 

 

Załącznik nr 1 do WARUNKÓW KORZYSTANIA Z SERWISU iWisher.pl

 

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu iWisher.pl

 

Administrator, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Administratora środków zabezpieczających infrastrukturę Administratora przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

 

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

1)         złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;

2)         programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu;

3)         spam - niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;

4)         wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);

5)         włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.

 

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.

 

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

1)         włączona zapora sieciowa (ang. firewall);

2)         aktualizacja wszelkiego oprogramowania;

3)         nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;

4)         czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji;

5)         wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia;

6)         regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;

7)         szyfrowanie transmisji danych;

8)         instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);

9)         używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źróa.


 

 

Organizator:

typ operacji

rodzaj przelewu:

opłata

czas realizacji

założenienie konta stworzenie wirtualnej portmonetki

 

0,00 zł

natychmiat

stworzenie marzenia

(przypisanie portfela do marzenia)

 

0,00 zł

natychmiat

przelew na realizację iWisha

przelew tradycyjny :

1%  kwoty  transakcji**

do 2 dni roboczych

 

przelew ekpresowy przelewy24:

3,9 % kwoty transakcji *+  50gr

do 3 min

 

płatność kartą

3,9 % kwoty transakcji *+  1zł

do 3 min

spełnienie marzenia (zakup produktu u Partnera)

transakcja wewnątrz systemu

0,00 zł

natychmiast

likwidacja marzenia - przelew na wirtualną portmonetkę

transakcja wewnątrz systemu

0 zł

natychmiast

likwidacja marzenia i przelew środków na własne konto

przelew tradycyjny :

15,00 zł

do 2 dni roboczych

 

 

 

 

Uczestnik / dorzucający się

typ operacji

typ przelewu:

opłata

czas realizacji

dorzucenie się

przelew tradycyjny :

1% kwoty  transakcji**

do 2 dni roboczych

 

przelew błyskawiczny:

3,9 % kwoty transakcji *+  50gr

do 3 min

 

płatność kartą

3,9 % kwoty transakcji *+  1zł

do 3 min

* kwota jest zaokrąglona do całej złotówki w górę

** nie uwzględniona jest kwota kosztów bankowy związane z przelewem po stronie klienta

Tabela Opłat