Uprzejmie prosimy o uważne przeczytanie Warunków i Regulaminu (dalej - «Warunki»), https://www.mangopay.com/terms/Mangopay_Terms-EN.pdf zanim skorzystają Państwo ze strony internetowej iWisher.pl. Jeżeli chcą Państwo zostać naszym Klientem, muszą Państwo przeczytać oraz zaakceptować warunki MangoPay.

Ramowy Kontrakt dot. świadczenia usług płatniczych przy użyciu Elektronicznego Pieniądza MANGOPAY

 

Dokładne przeczytanie i zrozumienie niniejszego dokumentu jest zalecane. Dokument ten jest prawnie wiążącą umową między tobą (zwanym dalej Tobą albo Użytkownikiem) a korporacją Leetchi (zwaną dalej Wydawcą) dotyczącą używania Elektronicznych Pieniędzy wydawanych przez korporację Leetchi jako formę płatności w Serwisie.

 

Korporacja Leetchi jest publiczną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zawartą na podstawie prawa luksemburskiego o kapitale zakładowym w wysokości 500 000 euro. Wydawca figuruje w Rejestrze Spółek Luksemburgu jako numer B173459. Wydawca jest uprawniony do prowadzenia działalności w wybranych krajach Wspólnoty Europejskiej bez ograniczeń jako instytucja pieniądza elektronicznego, na mocy zezwolenia wystawionego przez Komisję Nadzoru Sektora Ekonomicznego w Luksemburgu pod adresem 110 route d’ Arlon L-1150 Luxembourg (strona internetowa: www.cssf.lu).

 

Kontakt z Wydawcą możliwy jest w oficjalnym biurze na 59 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, albo przy pomocy adresu email : contact@leetchi-corp.com.

 

Gdy mowa o „Stronach” w następnych akapitach, chodzi o Użytkownika i Wydawcę.

 

Uwaga

 

Proszę dokładnie przeczytać Regulamin dotyczący korzystania z pieniądza elektronicznego i Regulamin Finansowy podane w Serwisie przed ich zaakceptowaniem.

 

Ramowy Kontrakt jest zawierany w języku angielskim, a cała komunikacja między Użytkownikiem a Wydawcą będzie przeprowadzana w języku angielskim.

 

    1.        Definicje

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, następujące słowa należy interpretować w taki sposób:

 

Konto: Odnosi się do konta wewnątrz systemu, które pozwala Wydawcy na:

 

1)    Identyfikację w bazie danych każdej transakcji dotyczącej zakup, użycie i zwrot Elektronicznego Pieniądza wykonanych z polecenia Użytkownika;

2)    Określenie kwoty Pieniędzy Elektronicznych dostępnych dla Użytkownika w danym czasie.

Konto nie może być utożsamiane z lokatą, rachunkiem bieżącym lub rachunkiem płatniczym.

 

Banki: Instytucje finansowe przechowujące nagromadzone przez Wydawcę środki reprezentujące kwotę Pieniędzy Elektronicznych w obiegu. Wybrane obecnie instytucje to banki Barclays, Credit Mutuel Arkéa oraz ING Luxembourg. Wydawca zastrzega sobie prawo do wybrania dowolnej innej instytucji finansowej z siedzibą wewnątrz krajów członkowskich Unii Europejskiej lub kraju należącego do Europejskiej Strefy Ekonomicznej. Obecna lista wybranych instytucji finansowych jest dostępna na żądanie od korporacji Leetchi.

 

Dzień roboczy: Między 9 rano a 17 w każdy dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli i świąt państwowych we Francji, Luksemburgu i państwach wymienionych w Warunkach Specjalnych, w dni w których infrastruktura płatnicza i Banki są otwarte dla klientów.

 

Karta:  Karta bankowa, płatnicza albo kredytowa używana przez Użytkownika do uiszczenia Wydawcy opłaty za zakup Pieniądza Elektronicznego. Karta musi być wystawiona przez jedną z następujących sieci: Visa, MasterCard, CB, Amex.

 

Dystrybutor: Oznacza podmiot, którego dane kontaktowe można znaleźć w dokumencie Warunków Specjalnych a który zarządza Serwisem. Dystrybutor przygotowuje, ułatwia i doradza swoim klientom w ramach zawarcia Ramowego Kontraktu poprzez Serwis. Asystuje klientom na czas trwania ich stosunków z Wydawcą w zakresie dokonywania Transakcji Płatniczych, wliczając w to Zakupy i Zwroty Elektronicznych Pieniędzy. W tym celu, Dystrybutor zapewnia każdemu Użytkownikowi dedykowaną obsługę klienta na rzecz Transakcji Płatniczych wykonywanych na podstawie niniejszej umowy. Dystrybutor nie przechowuje ani nie zbiera środków finansowych poza tymi określonymi w Regulaminie Finansowym.

 

Pieniądz Elektroniczny: Oznacza wartość pieniężną na dany moment reprezentującą zobowiązanie pieniężne należne od Wydawcy na rzecz Użytkownika. Pieniądz Elektroniczny jest wydawany przez Wydawcę w zamian za dostarczenie przez Użytkownika równowartości środków i stanowi formę płatności respektowaną przez Odbiorców. Wydawca przechowuje Pieniądze Elektroniczne na należącym do niego serwerze na specjalnie w tym celu otwartych Kontach.

 

Regulamin Finansowy: Oznacza dokument zawierający wszystkie opłaty uiszczane przez Użytkownika podczas zakupu, użytkowania i zarządzania Elektronicznymi Pieniędzmi w sposób określony w Specjalnych Warunkach Użytkowania.

 

Ramowy Kontrakt: Oznacza Ogólne Warunki Użytkowania Pieniądza Elektronicznego oraz Specjalne Warunki Użytkowania Pieniądza Elektronicznego.

 

Ogólne Warunki Użytkowania Pieniądza Elektronicznego: Oznacza niniejszy dokument.

 

Ogólne Warunki Korzystania z Serwisu: Oznacza ogólne warunki korzystania z Serwisu ustalone pomiędzy Użytkownikiem jako klientem Serwisu a Dystrybutorem, wliczając w to warunki  zarządzające dostępem do Serwisu.

 

Wydawca: Oznacza korporację Leetchi, wydawcę Pieniądza Elektronicznego na luksemburskiej licencji wydanej przez Komisję Nadzoru Sektora Finansowego w Luksemburgu, numer licencji 3812, uprawnionej do prowadzenia działalności w kraju docelowym wymienionym w Warunkach Specjalnych. Wydawca figuruje na liście instytucji pieniędzy elektronicznych dostępnej pod adresem internetowym http://supervisedentities.cssf.lu/index.html?language=en.

 

Dane Logowania: Oznacza dane wymagane przez Wydawcę do identyfikacji Użytkownika w celu przeprowadzenia Transakcji Płatniczej, zawierające nazwę użytkownika (aktywny i prawidłowy adres email).

 

Zlecenie: Oznacza polecenie wydane przez Użytkownika dla Wydawcy w związku z procedurą opisaną w Ramowym Kontrakcie, mającą na celu przeprowadzenie Transakcji Płatniczej i/lub Zwrotu.

 

Strona Płatności: Oznacza bezpieczną stronę internetową należącą do operatora płatności elektronicznych Wydawcy.

 

Transakcja Płatnicza: Oznacza transfer Pieniędzy Elektronicznych dla wyznaczonego przez Użytkownika Odbiorcy za pomocą Serwisu.

 

Odbiorca:  Oznacza odbiorcę Elektronicznego Pieniądza, będącego osobą fizyczną lub prawną działającą we własnym imieniu, wybranego przez Użytkownika z klientów Serwisu, który otrzymuje Pieniądze Elektroniczne w ramach Transakcji Płatniczej. Każdy Odbiorca może również zostać Użytkownikiem po zaakceptowaniu Ramowego Kontraktu za wcześniejszą zgodą Wydawcy. W pewnych wypadkach Dystrybutor również może być Odbiorcą zgodnie z zasadami opisanymi w Specjalnych Warunkach Użytkowania.

 

Zwrot: Oznacza dokonany przez Wydawcę na zlecenie Użytkownika transfer płatności bezgotówkowej na rzecz całości lub części dostępnych Pieniędzy Elektronicznych w jego/jej posiadaniu, ale nie większe niż kwota należności.

 

Specjalne Warunki Użytkowania Pieniądza Elektronicznego: Oznacza formularz do wypełnienia przez Użytkownika w Serwisie, zawierającego jego/jej dane osobowe i zastosowany Regulamin Finansowy dotyczący Pieniądza Elektronicznego.

 

Użytkownik: Osoba fizyczna lub prawna działająca w swoim imieniu, posiadająca Elektroniczne Pieniądze na zarejestrowanym na siebie Koncie, w celu dokonywania Transakcji Płatniczych.

 

Serwis: Oznacza serwis, której administratorem jest Dystrybutor, której celem jest sprzedaż dóbr lub usług Użytkownikom lub ustanowienie relacji między Odbiorcami a Użytkownikami. Adres internetowy serwisu jest wymieniony w Specjalnych Warunkach.

 

    2.        Główne Założenia

 

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania Pieniądza Elektronicznego ustalają zasady, wedle których Wydawca umożliwia Użytkownikowi dokonywanie wpłat na rzecz Odbiorców, których wybierze za pośrednictwem Serwisu.

 

Dostępne sposoby dokonywania płatności muszą być konsekwentnie opłacane z góry przez Użytkownika i nie podlegają zniżkom, pożyczkom ani podzieleniu na raty. Są one oparte na Pieniądzu Elektronicznym wydawanym i zarządzanym przez Wydawcę.

 

Wydawca upoważnia Dystrybutora do oferowania tych metod płatności klientom Serwisu, jak również do umożliwiania przeprowadzenia tychże płatności oraz asystowania Użytkownikowi przez czas jego relacji z Wydawcą.

 

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania Pieniądza Elektronicznego składają się na całość Ramowego Kontraktu zawartego pomiędzy Stronami dotyczącego wydawania, użytkowania i zarządzania Pieniądzem Elektronicznym wydanym przez Wydawcę. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać kopii tychże dokumentów w Serwisie bez uiszczania dodatkowych opłat. Jedynie Ramowy Kontrakt będzie respektowany w razie jakichkolwiek mediacji między stronami.

 

    3.        Rejestracja Użytkownika

 

                3.1.        Wymagania do rejestracji

 

Każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych jak również każda osoba prawna, mieszkaniec lub osoba zarejestrowana w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub każdego innego kraju, który w równym stopniu przeciwdziała finansowaniu terroryzmu i praniu pieniędzy, może zgłosić chęć założenia Konta, o ile jest już klientem Serwisu.

Użytkownik jako osoba fizyczna będzie traktowany jako osoba działająca w celach niezawodowych.

 

                3.2.        Procedura rejestracji i procedura zakładania konta

 

Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć Dystrybutorowi:

 

     Nazwisko, imię, adres poczty elektronicznej, datę urodzin oraz narodowość (dla osób fizycznych); lub

     nazwę, rodzaj spółki, wysokość kapitału, adres siedziby, opis działalności, tożsamości wspólników i kadry kierowniczej jak również współwłaścicieli wedle obowiązującego prawa (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną),

 

jeśli Dystrybutor jeszcze tych danych nie posiada.

 

Użytkownik musi ustalić Dane Logowania, składające się z nazwy Użytkownika i hasła, lub połączyć się za pomocą portalu Facebook. Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za używanie i zachowanie poufności swoich Danych Logowania. Użytkownik zgadza się nie używać Konta, nazwy czy Danych Logowania innego Użytkownika oraz że nie udostępni swoich Danych Logowania osobom trzecim.

 

Użytkownik musi chronić poufność swoich Danych Logowania i pod żadnym pozorem nie udostępniać ich osobom trzecim. Należy podjąć odpowiednie kroki w celu zachowania bezpieczeństwa Danych Logowania, aby zapobiec nadużyciom Konta Użytkownika. Informacje o Koncie Użytkownika powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu, Dane Logowania nie powinny być spisywane i Użytkownik powinien pilnować, żeby nikt nie podejrzał ani nie podsłuchał Danych Logowania podczas ich używania.

 

Użytkownik wyraża zgodę, że w wypadku podejrzenia nieautoryzowanego użycia Konta lub Danych Logowania niezwłocznie poinformuje Dystrybutora o tym fakcie.

 

Wydawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wstrzymania prawa do dokonywania Transakcji Płatniczych w wypadkach gdy: Wydawca ma podstawy, by zakładać złamanie zabezpieczeń Konta Użytkownika, Wydawca podejrzewa nieautoryzowane lub nielegalne użycie Konta Użytkownika lub jest to prawnie wymagane od Wydawcy. Jeśli Wydawca zdecyduje się podjąć takie działania, Wydawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o tym fakcie, o ile jest to możliwe, w innym wypadku Wydawca poinformuje Użytkownika o tym fakcie przy najbliższej możliwej okazji. Wydawca nie poinformuje Użytkownika o tym fakcie, jeśli miałoby to zniwelować podjęte środki bezpieczeństwa lub gdyby byłoby to w jakimkolwiek stopniu niezgodne z prawem. W momencie, gdy okoliczności związane z postępowaniem Wydawcy ustaną, Wydawca odblokuje Konto Użytkownika lub nada mu nowe i przekaże Użytkownikowi nowe dane najszybciej, jak to możliwe.

 

Po starannym przeczytaniu Ramowego Kontraktu, Użytkownik musi zaakceptować go w związku z warunkami podanymi w Serwisie i musi podać wszystkie informacje i dokumenty wymagane przez Dystrybutora. Akceptując warunki Ramowego Kontraktu, Użytkownik zgadza się na przekazanie zgłoszenia do założenia Konta do Wydawcy razem z wszystkimi potrzebnymi dokumentami.

 

Jedynie Wydawca może zaakceptować rejestrację Użytkownika i otworzenie Konta w jego imieniu. Dystrybutor poinformuje Użytkownika o zaakceptowaniu rejestracji przez Wydawcę zgodnie z warunkami zamieszczonymi w Serwisie.

 

Wydawca może bez podania powodu i bez obowiązku rekompensaty odmówić zgłoszenia rejestracji jako Użytkownika i założenia Konta. Użytkownik będzie o tym fakcie poinformowany przez Dystrybutora zgodnie z warunkami zamieszczonymi na Stronie. Dodatkowo, Wydawca zastrzega sobie prawo do zażądania od Użytkownika, przed rejestracją lub w dowolnym momencie trwania Ramowego Kontraktu, dodatkowych informacji lub identyfikacji w celu sprawdzenia tożsamości, jak również wszelkich dokumentów, których Wydawca może potrzebować.

 

Wnioskując o rejestrację do Dystrybutora, Użytkownik oświadcza, że z tym momentem i przez cały okres trwania Ramowego Kontraktu:

 

A.    (jeśli jest osobą fizyczną) Że jest osobą pełnoletnią;

B.    Jest prawnie zdolny do zawarcia takiej umowy;

C.   Działa w swoim własnym imieniu;

D.   Wszystkie podane podczas rejestracji  informacje są prawdziwe, dokładne i aktualne.

 

                3.3.        Restrykcje dotyczące korzystania z konta

 

Wydawca może, wedle uznania, zezwolić Użytkownikowi, który nie dostarczył wszystkich wymaganych dokumentów na używanie Konta w celu zakupu dóbr lub usług za Elektroniczne Pieniądze o wartości do kwoty 2500 euro pod warunkiem, że te Pieniądze Elektroniczne nie były objęte żądaniem Zwrotu w kwocie przekraczającej 1000 euro rocznie.

 

Po otrzymaniu wszystkich dokumentów wymienionych poniżej i stwierdzeniu przez Wydawcę ich wystarczalności, Użytkownik może inicjować Zwroty przekraczające 1000 euro rocznie i posiadać Elektroniczne Pieniądze o wartości przekraczającej 2500 euro rocznie. Zwroty będą uznane jedynie jeśli zakup lub Zwrot Pieniędzy Elektronicznych dokonano z konta zarejestrowanego na nazwisko Użytkownika przy pomocy dostawcy płatności elektronicznych z siedzibą w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub każdego innego kraju, który w równym stopniu przeciwdziała finansowaniu terroryzmu i praniu pieniędzy.

 

Dokumentami wymaganymi od Użytkownika będącego osobą fizyczną, w związku z powyższym, są:

 

     Kopia oficjalnego i ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport - dla obywateli krajów nienależących do Unii Europejskiej); oraz

     Na żądanie - dowód zamieszkania lub zameldowania nie starszy niż 3 miesiące.

 

Dokumentami wymaganymi od Użytkownika będącego osobą prawną, w związku z powyższym, są:

 

     Oryginał lub kopia wypisu z oficjalnego rejestru spółek, nie starszy niż 3 miesiące, zawierający nazwę, formę prawną, adres siedziby oraz nazwiska wspólników i członków zarządu;

     poświadczony odpis umowy lub statutu spółki oraz dokumenty potwierdzające prawo danej osoby lub osób do reprezentowania osoby prawnej; oraz

     jeśli wymaga tego Wydawca, kopię dowodu lub paszportu prawnego reprezentanta albo współwłaściciela spółki.

 

Wydawca posiada niezbywalne prawo do zażądania dodatkowych dokumentów dotyczących Użytkownika, Odbiorcy, współwłaściciela spółki lub którejkolwiek Transakcji Płatniczej lub Zwrotu w każdym danym momencie.

 

Odbiorca jest uznawany za odbiorcę środków przekazanych przez Użytkownika. Jeśli istnieje taka potrzeba, Odbiorca musi wyrazić zgodę na podanie swojego adresu poczty elektronicznej, daty urodzenia i narodowości, jak również adresu pocztowego osoby, której Odbiorca przekaże środki.

 

                3.4.        Komunikacja

 

Wydawca skontaktuje się z Użytkownikiem używając podanych podczas rejestracji Użytkownika danych lub uaktualnionych po założeniu konta danych przekazanych Wydawcy. Obowiązkiem Użytkownika jest uaktualnianie tych danych na bieżąco, zwłaszcza jeśli zmiana dotyczy adresu zamieszkania lub poczty elektronicznej. Wydawca wysyła korespondencję na ostatni podany przez Użytkownika adres pocztowy lub adres email. Należy natychmiastowo powiadomić Wydawcę o jakiejkolwiek zmianie w danych kontaktowych ze względów bezpieczeństwa (zwłaszcza zmiany nazwiska lub adresu) i dostarczyć odpowiednie potwierdzenie takiej zmiany.

 

Kontakt telefoniczny z Wydawcą jest możliwy poprzez biuro obsługi klienta Dystrybutora pod numerem podanym w Specjalnych Warunkach. Wszelki kontakt powinien być inicjowany poprzez Dystrybutora. Jeśli Użytkownik życzy sobie bezpośredni kontakt z Wydawcą, wiadomość prosimy wysłać pod adres contact@leetchi-corp.com

 

    4.        Operacje na Koncie

 

                4.1.        Zakup Pieniądza Elektronicznego

 

Pieniądz Elektroniczny może być zakupiony za pomocą płatności Kartą (lub inną formą płatności akceptowaną przez Wydawcę) w jednej lub wielu operacjach.

 

Aby dokonać takiej transakcji, Użytkownik musi się zalogować w Serwisie i złożyć zlecenie przelewu za pomocą dedykowanej Strony Płatności. Do każdej płatności może być wymagane wprowadzenie jednorazowego kodu potwierdzającego w Serwisie, który zostanie przesłany na numer telefonu Użytkownika. Używając Strony Płatności i wprowadzając jednorazowy kod potwierdzający, wyrażasz zgodę na Transakcję Płatniczą.

 

Wydawca może – według własnego uznania - odmówić płatności, co nie powoduje po jego stronie odpowiedzialności odszkodowawczej. Transakcję przeprowadza wydawca Karty Użytkownika. Wszelkie zastrzeżenia co do przebiegu transakcji należy kierować do wydawcy Karty. Wydawca nie ma prawa anulować takiej transakcji. Pomimo powyższego, Użytkownik może uzyskać Zwrot Pieniądza Elektronicznego zgodnie z punktem 4.4.

 

Rejestracja Elektronicznego Pieniądza w imieniu Użytkownika jest uzależniona od faktycznego otrzymania środków przez Wydawcę pomniejszonych o koszty ustalone w Specjalnych Warunkach.

 

W razie anulowania transferu środków przez wydawcę Karty w wyniku sporu, niezależnie od jego przyczyny, Wydawca może, po otrzymaniu takiej informacji, zawiesić lub anulować Transakcję Płatności, zamknąć Konto z którego transakcja została wykonana, obciążyć w danym momencie Konto na wartość Pieniędzy Elektronicznych odpowiadającą kwocie środków anulowanej transakcji i odzyskać zaległe środki od Użytkownika przy użyciu każdej stosownej metody.

 

                4.2.        Działanie Konta

 

Pieniądze Elektroniczne są przechowywane na Koncie Użytkownika na czas nieokreślony zgodnie z zasadami zawartymi w Specjalnych Warunkach.

Zakupione Pieniądze Elektroniczne są przechowywane i przypisywane do Konta Użytkownika po otrzymaniu środków przekazanych za pośrednictwem Karty (lub każdym innym sposobem akceptowanym przez Wydawcę). Przypisana do konta kwota ma równowartość przesłanych środków minus koszty opłat określonych w Regulaminie Finansowym.

 

Na Zlecenie Użytkownika, Pieniądze Elektroniczne odpowiadające kwocie Transakcji Płatniczej lub Zwrotowi są pobierane z jego Konta wraz z kosztami opłat określonych w Regulaminie Finansowym.

 

Wydawca ma prawo w dowolnym momencie przeznaczyć część dostępnych na Koncie Pieniędzy Elektronicznych na poczet należnych opłat określonych w Regulaminie Finansowym.

 

Kwota dostępnych na Koncie Pieniędzy Elektronicznych jest automatycznie dostosowywana do statusu Zleceń wysłanych przez Wydawcę(albo dopiero przetwarzanych zleceń), wydanych Pieniędzy Elektronicznych, wszelkich należnych opłat albo anulacji wspomnianych powyżej transakcji.

 

                4.3.        Użycie Pieniędzy Elektronicznych do wykonania Transakcji Płatniczej

 

Przed przekazaniem Zlecenia, Użytkownik musi mieć pewność, że posiada wystarczającą liczbę Pieniędzy Elektronicznych, by mógł pokryć kwotę Transakcji Płatniczej i wszelkich powiązanych kosztów określonych w Regulaminie Finansowym.

 

W stosownych przypadkach, Użytkownik musi najpierw posiadać wystarczającą ilość Pieniędzy Elektronicznych (zgodnie z punktem 4.1), żeby Zlecenie mogło być prawidłowo przesłane do Wydawcy w celu jego wykonania. Pieniądze Elektroniczne mogą być zarządzane i przechowywane przez Użytkownika, pod warunkiem, że środki o równej wartości zostały prawidłowo przesłane Wydawcy. Pieniędzy Elektronicznych pod żadnym pozorem nie wydaje się na kredyt.

 

W związku z tym, jeśli dostępne w dniu wykonywania Zlecenia Pieniądze Elektroniczne nie pokrywają wartości Zlecenia (wliczając opłaty), Zlecenie jest automatycznie odrzucane przez Wydawcę. Informacja o odrzuceniu Zlecenia jest dostępna dla Użytkownika w Serwisie. Odrzucenie może się wiązać z naliczeniem dodatkowych opłat sprecyzowanych w Regulaminie Finansowym.

 

Zasady przesłania Zlecenia przez Użytkownika są następujące:

 

Przy przeprowadzaniu Transakcji Płatniczej, Użytkownik loguje się w Serwisie wprowadzając swoje Dane Logowania i hasło lub łącząc się przez swoje konto Facebook. Użytkownik wypełnia stosowny formularz na Stronie Płatności i, jeśli to wymagane, dołącza wymagane przez Wydawcę dokumenty. Formularz powinien zawierać następujące pola: kwota Transakcji Płatniczej; waluta, która może być wyłącznie taka sam jak waluta Pieniądza Elektronicznego; dane wymagane do identyfikacji Odbiorcy, data realizacji Zlecenia i wszystkie inne wymagane informacje. Następnie, Użytkownik wyraża zgodę na Zlecenie i staje się ono nieodwołalne, gdy Użytkownik naciska przycisk zatwierdzający Zlecenie w formularzu. Następnie, Użytkownik otrzymuje mailową wiadomość z potwierdzeniem w momencie oznaczonym jako “Moment otrzymania potwierdzenia”.

 

W pewnych wypadkach, Użytkownik może wypełnić pojedynczy formularz zawierający zakup Pieniędzy Elektronicznych jak sprecyzowano w punkcie 4.1 i złożyć Zlecenie zgodnie z poprzednim akapitem.

 

            Wykonanie Zlecenia

 

Konto Użytkownika jest obciążane na kwotę Pieniędzy Elektronicznych, która zasila Konto Odbiorcy na polecenie Użytkownika. Odbiorca może również otworzyć Konto zgodnie z punktem 3.2 aby otrzymać Pieniądze Elektroniczne, jeśli nie jest jeszcze Użytkownikiem. Jeśli istnieje taka możliwość, środki odpowiadające Pieniądzom Elektronicznym przekazanym Odbiorcy mogą bezpośrednio zasilić rachunek płatniczy albo rachunek bieżący, którego właścicielem jest Odbiorca, po otrzymaniu przez Wydawcę odpowiednich wymaganych danych. W tym celu Odbiorca musi podać numer IBAN oraz kod SWIFT swojego banku lub rachunku jak również swój adres. Takie konto musi być prowadzone przez bank lub instytucję płatniczą z siedzibą w kraju członkowskim Unii Europejskiej albo w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Obie Strony wyrażają zgodę na wykonanie Transakcji Płatniczej najpóźniej w następnym dniu roboczym liczonym od Momentu otrzymania potwierdzenia, jeśli Odbiorca posiada Konto. Jeśli Odbiorca nie posiada Konta, Transakcja Płatnicza będzie wykonana jak tylko otworzy on Konto lub w momencie, gdy Wydawca otrzyma dane dotyczące banku lub rachunku Odbiorcy, który ma otrzymać przesyłane środki.

 

Jeśli dzień otrzymania potwierdzenia nie jest dniem roboczym, za dzień otrzymania potwierdzenia uznaje się następny dzień roboczy.

 

                4.4.        Przesłanie i wykonanie Zlecenia Zwrotu

 

Kiedy Użytkownik pragnie wykonać Zlecenie Zwrotu, Użytkownik potwierdza swoją tożsamość w Serwisie poprzez zalogowanie się przez swoje Dane Logowania lub połączenie się przy pomocy konta Facebook. Użytkownik wypełnia odpowiedni formularz na Stronie Płatności i, jeśli jest to wymagane, dostarcza pozostałe dokumenty wymagane przez Wydawcę. Formularz powinien zawierać następujące pola: kwota Zwrotu; waluta, która może być wyłącznie taka sam jak waluta Pieniądza Elektronicznego; dane wymagane do identyfikacji Odbiorcy, data realizacji Zlecenia i wszystkie inne wymagane informacje. Następnie, Użytkownik wyraża zgodę na Zlecenie i staje się ono nieodwołalne, gdy Użytkownik naciska przycisk zatwierdzający Zlecenie w formularzu. Następnie, Użytkownik otrzymuje mailową wiadomość z potwierdzeniem w momencie oznaczonym jako “Moment otrzymania potwierdzenia”.

 

Zwrot pieniędzy elektronicznych zakupionych za pomocą Karty przez Użytkownika zostanie wykonany poprzez zasilenie Karty użytej przez Użytkownika do dokonania zakupu tych Pieniędzy Elektronicznych.

 

W pewnych wypadkach, Zwrot będzie dokonany poprzez przelew bankowy na rachunek bieżący lub płatniczy Użytkownika (przy użyciu danych podanych uprzednio Wydawcy przez Użytkownika (“Moment powiadomienia”). Za zgodą obu Stron, Zwrot będzie wykonany najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu potwierdzenia lub momentu powiadomienia.

 

Jeśli dzień otrzymania powiadomienia nie jest dniem roboczym, za moment otrzymania powiadomienia uznaje się następny dzień roboczy.

 

                4.5.        Wycofanie Zlecenia

 

Zlecenie nie może być wycofane po momencie, w którym jest ono uznawane za nieodwołalne, jak opisano powyżej.

 

    5.        Utrata Danych Logowania, Reklamacje i Zgłaszanie Nadużyć

 

                5.1.        Utrata Danych Logowania

 

Użytkownik musi poinformować Dystrybutora o utracie lub kradzieży swoich danych logowania, nadużyciu lub nieautoryzowanym logowaniu przy użyciu jego Danych Logowania natychmiast po wykryciu takiego zdarzenia w celu złożenia polecenia zablokowania Konta. Takie polecenie może być wykonane:

 

     telefonicznie poprzez połączenie z biurem obsługi klienta należącym do Dystrybutora, pod numerem podanym w Specjalnych Warunkach; lub

     bezpośrednio poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.

 

Po otrzymaniu zgłoszenia, Wydawca poprzez Dystrybutora zablokuje Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym. Zdarzenie takie zostanie wpisane do rejestru i opatrzone dokładną datą. Numer identyfikacyjny blokady opatrzony datą zostanie przesłany Użytkownikowi. Potwierdzenie zablokowania konta zostanie przesłane Użytkownikowi przez Dystrybutora w wiadomości email. Wydawca jest odpowiedzialny za zajęcie się sprawą na poziomie administracyjnym i będzie przechowywać wszystkie dotyczące sprawy dane przez 18 (osiemnaście) miesięcy. Za pisemną prośbą Użytkownika i przed wygaśnięciem okresu przechowania, można otrzymać od Wydawcy kopię dokumentu zablokowania konta.

 

Wydawca ani Dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za zlecenie zablokowania Konta Użytkownika wykonane przez osobę trzecią na Koncie Użytkownika.

 

Zlecenie zablokowania uznaje się za złożone w momencie jego otrzymania przez Dystrybutora. W razie kradzieży lub nieprawnego użycia Danych Logowania, Wydawca ma prawo wymagać, poprzez Dystrybutora, wyciąg lub kopię skargi oraz informację dotyczącą okoliczności, które doprowadziły do rzekomej kradzieży lub nieprawnego użycia złożonych przez Użytkownika, który zobowiązuje się reagować najszybciej, jak to możliwe.

 

                5.2.        Reklamacje

 

Wszystkie zastrzeżenia dotyczące Transakcji Płatniczych albo Zwrotów wykonywanych przez Wydawcę (wspomnianych powyżej) należy konsultować z działem obsługi klienta należącym do Dystrybutora lub pod adresem do tego przeznaczonym wymienionym w Ogólnych Warunkach Korzystania z Serwisu.

 

Jeśli Użytkownik powiadomi Wydawcę, że ten nieprawidłowo przeprowadził Zlecenie, Wydawca zwróci kwotę nieprawidłowo wykonanej Transakcji Płatniczej a Konto zostanie przywrócone do stanu z przed momentu otrzymania Zlecenia najszybciej, jak to możliwe. Zlecenie zostanie następnie złożone ponownie do wykonania.

 

Użytkownik pragnący zareklamować Transakcję Płatniczą nieautoryzowaną przez niego/nią powinien jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z biurem obsługi klienta należącym do Dystrybutora (dane kontaktowe dostępne są w Serwisie) od momentu, gdy zda sobie sprawę z nieprawidłowości i w ciągu 13 miesięcy od zarejestrowania rzeczonej Transakcji Płatniczej. Po potwierdzeniu zasadności zgłoszenia, Wydawca natychmiastowo przygotuje refundację na wysokość kwoty Transakcji Płatniczej i przywróci Konto do stanu z przed dokonania rzeczonej transakcji, wliczając w to naliczone opłaty i prowizje.

 

W wypadku utracenia lub kradzieży danych bezpieczeństwa Użytkownika (Dane Logowania i hasło) lub w wypadku, gdy Użytkownik nie dopilnował bezpieczeństwa tych danych, Użytkownik może być uznany za odpowiedzialnego za nieautoryzowane transakcje wykonane przed zgłoszeniem do kwoty 250 zł. Użytkownik może być jednakże odpowiedzialny za większą kwotę, jeśli działał niezgodnie z prawem, używał Konta niezgodnie z Ramowym Kontraktem lub w jakikolwiek inny sposób odpowiedzialny jest za zaistniałą sytuację. Z wyjątkiem sytuacji gdy Użytkownik działał niezgodnie z prawem, Użytkownik nigdy nie jest pociągany do odpowiedzialności za wszelkie szkody wywołane nieautoryzowaną Transakcją Płatniczą, która nastąpiła po poinformowaniu Wydawcy o utracie, kradzieży, przywłaszczeniu lub autoryzowanemu użyciu Danych Logowania Konta Użytkownika.

 

Użytkownik może zakwestionować autoryzowaną transakcję, której dokładna kwota jest niezdefiniowana lub której końcowa wartość nie odpowiada jego uzasadnionym oczekiwaniom, biorąc pod uwagę profil Użytkownika i Odbiorcy, wcześniejsze wydatki i warunki Ramowego Kontraktu. Zgłoszenie takie musi być dostarczone Wydawcy w ciągu 8 tygodni od realizacji Zlecenia na Koncie. Wydawca musi dokonać zwrotu na rzecz Użytkownika w ciągu 10 dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia, jeśli jest ono uzasadnione, biorąc pod uwagę stosowne przepisy prawne i czy zgłoszenie posiada wszystkie potrzebne Wydawcy informacje, by mógł on dokonać jego sprawdzenia. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zwrotu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Wyjaśnienie dla Użytkownika w przedmiocie odmowy zwortu będzie zawierać kluczowe informacje określające okoliczności Transakcji Płatniczej. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmówienia zwrotu opłat pobranych podczas wykonywania Transakcji Płatniczej. Opłaty wymienione w Specjalnych Warunkach mogą być pobrane w wypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji Transakcji Płatniczej.

 

                5.3.        Raporty

 

Użytkownik może w dowolnym momencie mieć wgląd, na swojej osobistej stronie w Serwisie, do orientacyjnej kwoty dostępnych na jego Koncie Pieniędzy Elektronicznych.

 

Użytkownik posiada listę Transakcji Płatniczych dokonanych z jego Konta dostępną na jego/jej osobistej stronie w Serwisie. Zaleca się Użytkownikom pilne śledzenie listy tych transakcji.

 

Wydawca, za pisemną prośbą, udostępnia Użytkownikom miesięczne zestawienia Konta, pokrywające do 13 poprzednich miesięcy.

 

    6.        Zmiany w Regulaminie

 

Wydawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji, w dowolnym czasie, Ogólnych Warunków Korzystania z Pieniądza Elektronicznego. Użytkownicy zostaną powiadomieni wiadomością email o wszelkich modyfikacjach co najmniej na 2 (dwa) miesiące przed wprowadzeniem ich w życie.

 

Jeśli Użytkownik nie zgadza się z którąkolwiek z modyfikacji, które Wydawca planuje wprowadzić do Ogólnych Warunków Korzystania z Pieniądza Elektronicznego, Użytkownik może wymówić swoją zgodę na Ogólne Warunki Korzystania z Pieniądza Elektronicznego ze skutkiem natychmiastowym i bez dodatkowych opłat. Jeśli Użytkownik nie wymówi swojej zgody Ogólne Warunki Korzystania z Pieniądza Elektronicznego przed wejściem zmian w życie, Wydawca uzna, że Użytkownik wyraża zgodę na planowane zmiany. Stosunek między Stronami będzie definiowany przez uaktualnione Ogólne Warunki Korzystania z Pieniądza Elektronicznego z dniem wejścia ich w życie.

 

Jest zatem ważne, aby Użytkownik uważnie i regularnie czytał korespondencję oraz zapoznawał się z Ogólnymi Warunkami Korzystania z Pieniądza Elektronicznego, dostępnymi w dowolnym momencie w Serwisie.

 

    7.        Bezpieczeństwo

 

Wydawca podejmuje się świadczenia swoich usług zgodnie ze stosownymi i branżowymi prawami i regulacjami. Wydawca dołoży szczególnych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i prywatność danych Użytkownika zgodnie z obowiązującymi prawami.

 

Wydawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia dostępu do konta w z powodów technicznych, bezpieczeństwa lub naprawy bez możliwości przyznania jakiejkolwiek rekompensaty z tytułu niedostępności tych usług. Wydawca zobowiązuje się ograniczać przerwy w dostawie usług do niezbędnego minimum.

 

Jednakże, Wydawcy nie można pociągać do odpowiedzialności za możliwe błędy, niedopatrzenia, przerwy lub opóźnienia w działaniu Serwisu wynikające z nieautoryzowanego dostępu to niego. Wydawca nie odpowiada również za kradzież, zniszczenie lub nieautoryzowane przesyłanie danych wynikające z nieautoryzowanego dostępu do Serwisu. Dodatkowo, Wydawca nie będzie włączany do istniejących już relacji prawnych pomiędzy Użytkownikiem a Odbiorcą Transakcji Płatniczej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za przewinienia, świadome zaniedbania lub niedopatrzenia, jakich mogli dopuścić się Użytkownik i Odbiorca względem siebie.

 

Dystrybutor ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i poufność wymiany danych odbywającej się w zakresie działania Serwisu, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Korzystania z Serwisu. Wydawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i poufność wymiany danych z Użytkownikiem w kontekście Ogólnych Warunków Korzystania z Pieniądza Elektronicznego w zakresie tworzenia i zarządzania kontem jak również Transakcji Płatniczych związanych z Kontem.

 

    8.        Zakres odpowiedzialności Wydawcy

 

Wydawca nie będzie w żaden sposób ingerował w stosunki prawne i ekonomiczne i jakiekolwiek spory powstałe między Odbiorcą a Użytkownikiem. Wydawca nie ma kontroli nad standardami zgód, bezpieczeństwa, legalności, cechami czy stosowności produktów będących przedmiotem Transakcji Płatniczej. W związku z tym Użytkownik powinien zebrać wszystkie istotne informacje przed dokonaniem zakupu produktu lub usługi, zbierania środków lub jakiejkolwiek innej transakcji i mieć pełną świadomość okoliczności związanych z nią. Wszystkie transakcje przeprowadzane przez Użytkownika są równoznaczne z zawarciem umowy bezpośrednio między Użytkownikiem a Odbiorcą/Odbiorcami, z którymi Wydawca nie ma kontaktu. Wydawca nie być pod żadnym pozorem uznany za odpowiedzialnego za niewykonanie lub niedopatrzenie zobowiązań, które mogą wyniknąć z tego faktu, jak również nie może być odpowiedzialny za szkody Użytkownika, które z tego wynikną.

 

Jeśli Wydawca nie wywiąże się z Ramowego Kontraktu, Wydawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty lub szkody po stronie Użytkownika które są realistycznym efektem złamania umowy przez Wydawcę lub efektem niewystarczającego nakładu uwagi albo ostrożności podczas świadczenia usług zgodnie z Ramowym Kontraktem, ale nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody które nie są realistycznym efektem lub nie są spowodowane jego zaniedbaniami. Strata lub szkoda jest realistyczna jeśli jest albo oczywiste, że się stanie lub w momencie zawierania kontraktu zarówno Wydawca jak i Użytkownik wiedzieli, że może się stać.

 

Użytkownik jest świadom i wyraża zgodę na to, że Wydawca nie jest odpowiedzialny za stratę lub szkodę Użytkownika w związku z używaniem usług Wydawcy, gdzie strata lub szkoda jest wynikiem czynów lub zaniedbania Użytkownika lub została dokonana przez osoby trzecie, wliczając w to między innymi:

 

a.    Niedostarczenie Wydawcy dokładnych, kompletnych i aktualnych danych; lub

b.    Utrata lub dopuszczenie do przejęcia przez osoby trzecie Danych Logowania Użytkownika.

 

Wydawca podejmie stosowne działania, by zabezpieczyć wszelkie dane dotyczące Użytkownika i Konta Użytkownika. Jednakże, Użytkownik jest świadom i wyraża zgodę, że usługa świadczona za pomocą Internetu nie może być całkowicie zabezpieczona i Wydawca będzie odpowiedzialny tylko i wyłącznie za utratę lub zniszczenie Danych Użytkownika, jeśli doszło do nich z powodu niedopilnowania przez Wydawcę tychże stosownych działań.

 

Podczas gdy Wydawca dołoży starań by dostarczyć Użytkownikowi usługę zawsze, kiedy ten chce z niej korzystać, Wydawca nie może obiecać ani zagwarantować ciągłości i bezbłędnego funkcjonowania usługi oraz Wydawca nie może być pociągany do odpowiedzialności za błędy lub przerwy w dostawie usługi.

 

Wydawca nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za stratę lub zysk, utratę działalności lub przerwania jej działania jak również utraty możliwości biznesowych.

 

    9.        Zobowiązania Użytkownika

 

Użytkownik daje gwarancję, że żadna część jego profilu w Serwisie nie narusza praw osób trzecich i nie jest w żaden sposób niezgodna z prawem, zakłóca porządek publiczny i nie zawiera treści nieprzyzwoitych lub niebędących w dobrym smaku.

 

Użytkownik nie będzie:

 

     Realizował postanowień Ramowego Kontraktu w sposób bezprawny lub w sposób, który może narazić Serwis na uszkodzenia, wyłączenie, przeciążenie lub złe funkcjonowanie Serwisu;

     Podawał się za inną osobę, ukrywał swoją tożsamość lub wiek lub tworzył fałszywą tożsamość dla własnych lub cudzych celów; lub

     Rozpowszechniał dane osobowe lub informacje dotyczące osób trzecich, takie jak adresy pocztowe, numery telefonów, adresy email, numery kart bankowych itp.

 

W przypadku uchybienia ze strony Użytkownika, Wydawca zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich należnych kroków, aby zatrzymać te działania. Wydawca ma również prawo zawiesić lub zablokować dostęp do Konta.

 

  10.        Czas trwania Umowy i jej rozwiązywanie

 

Ramowy Kontrakt jest zawierany na czas nieokreślony. Wchodzi w życie z dniem otrzymania przez Użytkownika wiadomości email od Wydawcy, w której zawiera się potwierdzenie rejestracji u Wydawcy.

 

Użytkownik może w dowolnym momencie rozwiązać Ramowy Kontrakt za uprzednim wypowiedzeniem wysłanym Wydawcy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych. Wydawca może rozwiązać Ramowy Kontrakt w dowolnym momencie za uprzednim wypowiedzeniem wysłanym Użytkownikowi z zachowaniem dwumiesięcznego wypowiedzenia.

 

Takie rozwiązanie będzie się również wiązało z rozwiązaniem całego Ramowego Kontraktu i w konsekwencji, z zamknięciem Konta.

 

Aby rozwiązać Ramowy Kontrakt, strona rozwiązująca musi dostarczyć powiadomienie o chęci rozwiązania do drugiej Strony listem poleconym za potwierdzeniem na adres wymieniony w Specjalnych Warunkach.

 

Użytkownik powinien podać w liście rozwiązującym umowę swój bank lub numer konta, aby Wydawca mógł przesłać mu pozostałe na Koncie Pieniądze Elektroniczne. W razie braku tych informacji, Wydawca postąpi zgodnie z procedurą Zwrotu i zwróci pieniądze na Kartę użytą do zakupienia Pieniędzy Elektronicznych. Wydawca nie jest zobowiązany do żadnych innych działań po otrzymaniu od Użytkownika potwierdzenia otrzymania przelewu na wskazane przez Użytkownika Konto lub Kartę na kwotę Pieniędzy Elektronicznych.

 

W razie rażącego zaniedbania, oszustwa lub braku płatności przez Użytkownika, Wydawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego (bez podawania powodu i bez uprzedzenia Użytkownika) zawieszenia lub zerwania niniejszych Warunków poprzez wysłanie wiadomości email i jednoczesnego wysłania listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.

 

W wypadku, gdy Wydawca zostaje zastąpiony w zakresie wydawania Pieniędzy Elektronicznych dostępnych na Serwisie, odpowiedzialnością Dystrybutora jest uzyskanie pisemnej zgody Użytkownika na tę zmianę, dotyczącą kwoty Pieniędzy Elektronicznych dostępnych Użytkownikowi i ze wskazaniem przygotowań w celu przeniesienia środków odpowiadających Kwocie Pieniędzy Elektronicznych dostępnych Wydawcy.

 

Przewiduje się, że Ramowy Kontrakt zostanie automatycznie rozwiązany w razie wystąpienia okoliczności wpływających na zdolność którejś ze Stron do wypełniania postanowień niniejszych warunków.

 

  11.        Prawo odstąpienia

 

Użytkownik ma czas do 14 (czternastu) dni kalendarzowych na odstąpienie od Ramowego Kontraktu bez podawania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek kar. Termin tego okresu liczony jest od dnia rejestracji Użytkownika.

 

Użytkownik musi powiadomić biuro obsługi klienta Dystrybutora o swojej decyzji o odstąpieniu przed upływem terminu 14 dni za pomocą wiadomości email lub telefonicznie i wysłać list polecony z potwierdzeniem tej decyzji do biura obsługi klienta Dystrybutora. Biorąc pod uwagę prawo do wycofania się przez Użytkownika, Ramowy Kontrakt zostanie anulowany bez dodatkowych opłat.

 

W wypadku, gdy Użytkownik skorzystał już z usług i posiada Pieniądze Elektroniczne w momencie odstąpienia, musi on przesłać Dystrybutorowi dane do przelewu, aby Wydawca mógł dokonać zwrotu Pieniędzy Elektronicznych Użytkownikowi.

 

  12.        Przeciwdziałanie terroryzmowi i praniu pieniędzy

 

Wydawca podlega stosownym rozporządzeniom prawnym dotyczącym walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. W efekcie, Wydawca musi zbierać informacje od każdego Użytkownika, każdej transakcji, relacji biznesowej, dotyczące pochodzenia, powodzie i końcowym celu przelewów oraz zakładania Kont. Dodatkowo, Wydawca musi podjąć wszelkie konieczne kroki w celu identyfikacji Użytkownika i, jeśli to konieczne, Odbiorcy, właściciela Konta lub jakichkolwiek powiązanych z kontem Transakcji Płatniczych.

 

Użytkownik jest świadom, że Wydawca może w dowolnym momencie powstrzymać lub opóźnić użycie Danych Logowania, dostępu do Konta, wykonanie Transakcji Płatniczej lub Zwrotu w razie braku wystarczających informacji co do ich przebiegu lub celu. Użytkownik zostaje powiadomiony, że każda wykonywana wedle tych warunków transakcja może podlegać prawu instytucji narodowego nadzoru finansowego do ujawnienia takiej transakcji.

 

Użytkownik może zgodnie z ustawą mieć wgląd w ujawnione informacje, o ile prawo wglądu nie podważa celu walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, gdzie informacje te dotyczą powoda.

 

Wydawca ani jego kierownictwo ani żaden z jego pracowników nie może zostać pozwany lub pociągnięty o odpowiedzialności cywilnej, nie może zostać obłożony branżowymi sankcjami z tego powodu, jako że zgłoszenie zastrzeżeń jest aktem dobrej wiary w celu zachowania bezpieczeństwa narodowego.

 

  13.        Dane osobowe i tajemnica zawodowa

 

Dane osobowe Użytkownika powiązane z zakładaniem Konta są używane przez Wydawce w celu zarządzania Kontem Użytkownika, Transakcjami Płatniczymi i Zwrotami.

 

Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie otrzymanych przez Wydawcę danych osobowych i kontaktowych do dostawców usług zgodnie z Ramowym Kontraktem, w celu wykonywania Transakcji Płatniczych i dostarczania usług zgodnie z Ramowym Kontraktem, pod warunkiem, że osoby trzecie otrzymujące te dane zachowują wystarczający poziom zabezpieczeń tych danych. Lista otrzymujących dane Użytkownika dostawców dostępna jest na żądanie od kierownika pozwoleń Wydawcy pod adresem  contact@leetchi-corp.com. Te dane są przechowywane przez Wydawcę lub przez każdą inną spółkę prawnie upoważnioną do takiego działania.

 

Użytkownik zostanie z wyprzedzeniem powiadomiony o przesłaniu jego/ danych poza terytorium Unii Europejskiej. W takim wypadku, Wydawca podejmie się dotrzymania regulacji i wszelkich działań mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i poufności przesyłanych w ten sposób danych.

 

Niektóre dane zebrane i przechowywane przez Wydawcę wymienione poniżej mogą podlegać prawu dostępu i poprawienia. Każdy Użytkownik może w każdym momencie otrzymać kopię dotyczących go informacji po zgłoszeniu się do Biura korespondencji Wydawcy pod adresem contact@leetchi-corp.com.

Użytkownik może zażądać usunięcia lub poprawienia swoich danych listownie pod adresem Wydawcy podanm na początku tego dokumentu. Użytkownik może w dowolnym momencie odmówić otrzymywania wiadomości komercyjnych, zmienić swoje dane kontaktowe lub odmówić otrzymywania powiadomień na podany wcześniej adres email lub adres pocztowy poprzez zgłoszenie tego do biura obsługi klienta Wydawcy.

 

Wydawca przetrzymuje dane osobiste i inne przez cały prawnie określony okres, który jest różny dla różnych rodzajów danych i różnych form ich przetwarzania.

 

Okoliczności zebrania, przechowywania i dostępu do danych osobistych pobranych przez Dystrybutora i na jego odpowiedzialność w celach dostępu do Serwisu, są opisane w Ogólnych Warunkach Korzystania z Serwisu, gdzie znajduje się również Polityka Prywatności.

 

  14.        Konta nieaktywne

 

Każde Konto nieaktywne przez 12 (dwanaście) miesięcy otrzyma powiadomienie o nieaktywności od Wydawcy drogą emailową i powiadomienie powtórne po kolejnym miesiącu.

 

Jeśli nie ma odpowiedzi lub dostępne Pieniądze Elektroniczne nie zostaną użyte do końca tego okresu, lub w wypadku zgonu Użytkownika, Wydawca może zamknąć Konto i zachować je jako aktywne wyłącznie w celu Zwrotu Pieniędzy Elektronicznych. Prawo do Zwrotu może podlegać ograniczeniom czasowym zgodnym z prawem obowiązującym w miejscu zamieszkania Użytkownika, a zaczynają one obowiązywać z dniem dokonania ostatniej transakcji. W wypadku zgonu, Pieniądze Elektroniczne mogą być zwrócone jedynie beneficjentowi Użytkownika.

 

Zamknięte konto nie pozwoli na dalsze korzystanie z Pieniędzy Elektronicznych.

 

  15.        Zdarzenia Poza Kontrolą Stron

 

Żadna ze Stron nie może być w żaden sposób odpowiedzialna za niezdolność lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek postanowień Ramowego kontraktu, którego powodem jest Zdarzenie Poza Kontrolą Strony.

 

Za Zdarzenie Poza Kontrolą Stron uznaje się każdy czyn lub zdarzenie poza realistyczną kontrolą którejkolwiek ze Stron, włączając w to strajki okupacyjne, blokady lub działania związkowe stron trzecich, zamieszki, rozruchy, inwazja, ataki terrorystyczne lub groźba wystąpienia takowych, wojna (wypowiedziana lub nie) lub jej groźba albo przygotowania do wojny, pożary, eksplozje, burze, powodzie, trzęsienia ziemi, osunięcia gruntu, epidemie lub inne katastrofy naturalne albo awarie publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych.

 

  16.        Niezależność postanowień Umowy

 

Jeśli którekolwiek postanowienie Ramowego Kontraktu uzna się za nieprawidłowe lub niewykonalne, zostanie uznane za usunięte i nie będzie unieważniać innych postanowień.

 

Jeśli jedno lub kilka postanowień Ramowego Kontraktu wygasa lub jest unieważnione jakimkolwiek prawem lub prawomocnym wyrokiem odpowiedniego sądu, inne postanowienia zostają utrzymane w mocy i formie. Postanowienia unieważnione lub nieprawidłowe zostaną zastąpione postanowieniami jak najbardziej zbliżonymi do tych, które zostały początkowo podjęte.

 

  17.        Ochrona środków finansowych

 

Zebrane środki są chronione przed zajęciem przez wierzycieli Wydawcy, wliczając w to postępowanie przeciwko Wydawcy lub postępowanie o niewypłacalności Wydawcy.

 

Środki Użytkownika są wpłacane pod koniec każdego dnia roboczego na konto otwarte w Banku i są one przez Bank stosownie wyodrębnione.

 

  18.        Niezbywalność

 

Ramowy Kontrakt nie może być przedmiotem częściowego lub całkowitego przeniesienia, z naliczaniem opłat czy bez. Zabrania się więc zbywania na rzecz osób trzecich jakichkolwiek praw czy zobowiązań, którym podlega Użytkownik. W razie złamania tego zakazu, poza natychmiastowym zerwaniem Ramowego Kontraktu, Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez Wydawcę.

 

  19.        Opłaty

 

Oferowane na podstawie niniejszej umowy usługi są opatrzone opłatami na rzecz Dystrybutora i Wydawcy, zgodnie z Regulaminem Finansowym.

 

Należne Wydawcy opłaty należne od Użytkownika mogą być pokrywane przy pomocy dostępnych Pieniędzy Elektronicznych (przechowywanych na Koncie Użytkownika) wedle uznania Wydawcy.

 

  20.        Przechowywanie dowodów

 

Wszelkie dane przechowywane w stałym, godnym zaufania i bezpiecznym serwerze powiązanym z Wydawcą, a w szczególności dane dotyczące Zleceń i potwierdzeń otrzymanych przez Użytkownika, wysłanych powiadomień, dostępu, wypłat i Zwrotów będą przetrzymywane dla Stron do odwołania.

 

  21.        Skargi i mediacje

 

Użytkownik może wysłać dowolną skargę do biura obsługi klienta wskazanego w Specjalnych Warunkach Korzystania z Serwisu.

 

Każda skarga inna niż opisane w punkcie 5.2 zgłoszenia dotyczące zakończenia, wykonywania lub rozwiązywania Ramowego Kontraktu i usług związanych z wydawaniem i zarządzaniem Pieniędzmi Elektronicznymi należy wysyłać drogą mailową na adres (mając na uwadze, by wiadomość została dostarczona i bez nieprawidłowości) contact@leetchi-corp.com.

 

Jeśli Użytkownik uważa, że odpowiedź go nie satysfakcjonuje, lub w wypadku gdy odpowiedzi nie otrzymał po okresie jednego miesiąca od wysłania skargi, Użytkownik może przesłać skargę do luksemburskiej Komisji Nadzoru Sektora Ekonomicznego w Luksemburgu pod adresem 110 route d’ Arlon L-1150 Luxembourg lub na adres email : direction@cssf.lu.

 

  22.        Rozporządzenia prawne i uprawnione jurysdykcje

 

Ramowy Kontrakt podlega kodeksom prawnych Anglii i Walii. Użytkownik i Wydawca wyrażają zgodę na podleganie niewyłącznej jurysdykcji sądów w Anglii. Jednakże, jeśli Użytkownik jest mieszkańcem kraju innego niż Anglia, może składać wnioski do sądu w swoim kraju.